Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: https://podrozerapala.com.pl jest Biuro Turystyczne „Rapala” Agnieszka Rąpała, Weronika Rąpała i Antonio Rąpała spółka cywilna, ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica, NIP: 8840024136, „Biuro”.

Za pośrednictwem strony https://podrozerapala.com.pl zbierane są dane osobowe użytkowników strony za pośrednictwem zamieszczonych na stronie formularzy  – kontaktowych oraz rezerwacyjnych. Kontaktując się z Biurem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, również możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu weryfikacji tożsamości) lub sami podacie nam swoje dane osobowe – np. w treści wiadomości.

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jak przetwarzamy dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych – jako naszych klientów lub potencjalnych klientów – jest Biuro Turystyczne „Rapala” Agnieszka Rąpała, Weronika Rąpała i Antonio Rąpała spółka cywilna, ul. Kazimierza Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica, NIP: 8840024136 „Biuro”.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie profilowania, które będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu produktów/usług najlepiej dopasowanych (dedykowanych); żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Biuro jako podmiot przetwarzający

W przypadkach, kiedy Biuro pośredniczy w sprzedaży usług innego podmiotu, np. w sprzedaży usług ubezpieczeniowych oraz przede wszystkim w sprzedaży usług innych touroperatorów (np. Nowa Itaka, Rainbow Tours, Tui, Neckermann, Wezyr, Grecos, SunFun), Biuro pozyskuje także dane na potrzeby wskazanego podmiotu jako tzw. podmiot przetwarzający. Takie dane przekazujemy podmiotowi, na rzecz którego zostały zebrane. Z taką sytuacją spotkacie się Państwo, np. korzystając na stronie www Biura z formularza zgłoszenia na wycieczkę oferowaną przez danego touroperatora. Informacja o tym, jaki podmiot jest Organizatorem wycieczki, jest zawsze umieszczona w jej opisie. Taka sytuacja będzie również miała miejsce, kiedy, za pośrednictwem Biura, wykupicie Państwo wycieczkę organizowaną przez danego touroperatora (podpiszecie z danym touroperatorem umowę). Wszelkie zamieszczone poniżej informacje dotyczą natomiast sytuacji, kiedy Biuro przetwarza Państwa dane osobowe jako ich Administrator.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Dane osobowe mogą być przetwarzane są na podstawie i w celu:

 • wykonania usługi:
  1. wyszukania i przedstawienia propozycji (ofert) imprez turystycznych,
  2. zakupu biletów lotniczych,
  3. zorganizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • podjęcia, na Państwa wniosek, działań przed zawarciem umowy – na tej podstawie przetwarzamy np. dane podane w formularzu zapytania o ofertę;
 • udzielenia odwiedzi na zadane pytanie – podstawa prawną jest bądź realizacja umowy/usługi lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, bądź też zgoda – w sytuacji, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami w jakimkolwiek innym celu, niż zawarcie lub wykonanie umowy – podając dane podczas rozmowy telefonicznej, wysyłając wiadomość e-mail lub formularz kontaktowy, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
 • wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług i komunikacji w sprawach związanych z realizacją usługi;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, zawarcia na rzecz osób uczestniczących w zagranicznych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia,
 • na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia i wykonania umowy na usługi świadczone przez Biuro lub otrzymania odpowiedzi na zadane pytania lub skorzystania z innych funkcjonalności dostępnych na stronie www Biura, np. z formularza kontaktowego, formularza zapisu do newslettera.

 

Czy potrzebna nam Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacjach wskazanych powyżej, tj. w oparciu o wyszczególnione podstawy prawne, Biuro może przetwarzać Państwa dane osobowe bez konieczności uzyskiwania zgody. Biuro uprawnione jest wówczas do wykorzystania podanych przez Państwa danych osobowych we wskazanych celach. Chcąc wykorzystać dane w innych celach,  Biuro musi poprosić Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. w przypadku, jeżeli chcielibyście Państwo w przyszłości (po zakończonej usłudze) otrzymywać od Biura informacje o korzystnych ofertach, czy organizowanych promocjach, konieczne będzie udzielenie odrębnej zgody. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą jednie w celu wskazanym w treści zgody. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem. Zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: a.rapala@biurorapala.pl.

Na podstawie Państwa zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności w celu przesyłania na podany przez Państwa adres e-mail informacji handlowych dotyczących usług świadczonych przez Biuro, w tym ofert promocyjnych (newsletter) – w tym wypadku zgodę można cofnąć  kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową (newsletter).

 

Czy przekazujemy komuś Państwa dane osobowe

Co do zasady – nikomu nie udostępniamy powierzonych nam danych osobowych, chyba że jest to konieczne do wykonania usługi:

 • w przypadku usługi zakupu biletów lotniczych – dane osobowe będą udostępniane w celu wykonania usługi liniom lotniczym i/lub podmiotom prowadzącym platformy rezerwacyjne,
 • w przypadku usługi organizacji imprezy turystycznej – dane osobowe będą udostępniane: w celu realizacji umowy – podmiotom uczestniczącym w jej realizacji, w szczególności takim jak: hotele, linie lotnicze i/lub inni przewoźnicy, podmioty prowadzące platformy rezerwacyjne (noclegów, biletów, parkingów itd.) oraz organom wizowym, dane osobowe mogą być w tym celu przekazywane za granicę: na teren UE i do państwa trzeciego; w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – ubezpieczycielom.

Dane osobowe w drodze umowy powierzane są do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Biuro w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT oraz usług księgowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług (przykładowo – wystawiając Państwu fakturę, musimy przekazać ją do rozliczenia do naszego biura rachunkowego, i w ten sposób powierzamy podmiotowi świadczącemu nam usługi księgowe, Państwa dane – zawarte na fakturze – do przetwarzania).

Jeśli zbieramy działając jako podmiot przetwarzający, takie dane przekazujemy podmiotowi, na rzecz którego zostały zebrane.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Co do zasady, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz po jej zakończeniu – przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktury)  – zgodny z przepisami prawa. Jednak w niektórych przypadkach, będziemy przechowywać dane krócej:

 • dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usługi na zakup biletów lotniczych (za wyjątkiem danych do celów rozliczeniowych) będą przechowywane przez okres realizacji usługi oraz przez okres 6 miesięcy po jej zakończeniu;
 • w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane (wraz z korespondencją mailową) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO); przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: a.rapala@biurorapala.pl.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwu, iż przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Prawo wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Możecie Państwo wnieść sprzeciw przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: a.rapala@biurorapala.pl.